IM C8000

IM C8000

IM C8000 cho phép khách hàng của chúng tôi làm việc thông minh và hiệu quả hơn, cung cấp công nghệ để có thể mở rộng, làm việc an toàn, bền vững và đơn giản để sử dụng.

Nó cung cấp năng suất vượt trội với tính năng in, quét, sao chép và fax (tùy chọn) tốc độ cao. IM C8000 có độ tin cậy cao và mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng văn phòng khối lượng lớn và các (CRD).

IM C8000 đạt tiêu chuẩn với 10.1 ” Bảng điều khiển thông minh đã được cải thiện khả năng phản hồi và cải tiến để mang lại khả năng sử dụng tốt hơn và sự thoải mái cho người dùng.

Khách hàng có thể chọn từ nhiều tùy chọn hoàn thiện, bao gồm các đơn vị gấp nhiều lần, bộ ghép bìa và bộ hoàn thiện cho các tài liệu trông chuyên nghiệp và sử dụng cho tiếp thị truyền thông. 

 

Banner Paper Guide Tray Type M26

Extension arm to hold long sheets (banners) on the bypass tray to prevent them from sliding and falling on the floor. 

Dimensions: 484 x 442 x 366 mm
Weight: 1.2 kg

Banner Paper Guide Tray Type M19
Small Paper Feeding Unit Type M37

Optional unit for SPDF to scan small size paper. Used for scanning bank cheques or application slips.

Stack capacity: 44 sheets
Original size: 76–105 mm x 148–218 mm
Paper weight: 64–128 g/m2
Dimensions (W x D x H): 218 x 173 x 55 mm
Weight: 0.19 kg

Page Keeper Type M37
Supports SPDF as a double feed detection unit preventing more than one page from being scanned at a time.
LCIT RT4060

Optional side Large Capacity Input Tray significantly increasing the capacity of the device.

Capacity: 4,400 sheets
Paper size: A4 LEF, B5 LEF
Paper weight: 52–216 g/m2
Dimensions (W x D x H): 352 x 540 x 625 mm
Weight: 21.3 kg or less
Power consumption: 50 W or less

Notes:
Cannot be installed with LCIT RT4070
418191 LCT RT4060
LCIT RT4070

Optional Large Capacity Input Tray significantly increasing the capacity of the device.

Capacity: 2,200 sheets
Paper size: A5–13" x 19.2"
Custom size: 100–330.2 mm x 139.7–487.7 mm
Paper weight: 52.3–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 869 x 730 x 658 mm
Weight: 83 kg or less
Power consumption: 85 W or less

Notes:
Cannot be installed with LCIT RT4060,8 1/2" x 14" Paper Size Tray Type M2
418204 LCT RT4070
8 1/2" x 14" Paper Size Tray Type M2

Enables feeding of 8.5" x 14" and 8.5" x 11" SEF, and A4 and B4 SEF paper through an Large Capacity Tray (LCT).

Capacity: 2,750 sheets
Paper size: 8.5" x 14" SEF, 8.5" x 11" SEF, A4 SEF, B4 SEF
Paper weight: 52.3–216 g/m2
Dimensions (W × D × H): 150 × 541 × 625 mm
Weight: 8.4 kg

Notes:
By choosing this option the LCIT RT4060 will be added to the configuration.
Cannot be installed with LCIT RT4070
A3/11"x17" Tray Unit Type M26

Converts the standard paper input tray from a tandem A4 tray to an A3 tray.

Capacity: 1,000 sheets
Paper size: A5–A3, B5–B4
Dimensions (W x D x H): 520 x 514 x 207 mm
Weight: 11 kg or less

Tab Sheet Holder M2

Recommended to be used when loading tab stock in the paper trays.
Note: Can be used in either Tray 2 or Tray 3, but not both.

Finisher SR4150

Provides multi-position stapling and optional hole punching.

Capacity: 3,000 sheets
Paper size: B6–A3, SRA3
Custom paper size: 90 x 139.7 mm–330.2 x 487.7 mm
Paper weight: 52–360 g/m2
Staple capacity: 65 sheets
Staple positions: Top, bottom, 2 staples, top slant
Staple paper weight: 52–105 g/m2
Optional punch unit PU3090 available
Dimensions (W x D x H): 657 x 730 x 980 mm
Weight: 38 kg or less; 41 kg or less with punch unit
Power consumption: 67 W

Notes:
Cannot be installed with Booklet Finisher SR4160,Finisher SR4140,Copy Tray Type M42,Cover Interposer Tray CI4050,Punch Unit PU5050 NA,Punch Unit PU5050 EU,Punch Unit PU5050 SC,Cooling Fan Unit Type M31
418178 Finisher SR4150
Booklet Finisher SR4160

Allows documents to be professionally finished as saddle-stitched booklets. Provides three destinations for output, and offers optional hole punching. Ideal for the production of program guides, instruction sheets, newsletters, and meeting agendas.

Capacity: 2,000 sheets
Paper size: A3–A5, B6, A6, SRA3
Custom size: 90 x 139.7 mm–330.2 x 487.7 mm
Paper weight: 52–220 g/m2—proof tray; 52–360 g/m2—shift tray
Staple capacity: 65 sheets (normal staple)—same and mixed size; 20 sheets (saddle stitch staple)
Staple paper weight: 52–105 g/m2 (normal staple); 64–105 g/m2 (saddle stitch staple)
Staple positions: Top, bottom, 2 staple, top slant, bottom slant, booklet
Optional punch unit PU3090 available
Dimensions (W x D x H): 657 x 730 x 980 mm
Weight: 58 kg or less; 61 kg or less with punch unit
Power consumption: 67 W

Notes:
Cannot be installed with Finisher SR4150,Finisher SR4140,Copy Tray Type M42,Cover Interposer Tray CI4050,Punch Unit PU5050 NA,Punch Unit PU5050 EU,Punch Unit PU5050 SC,Cooling Fan Unit Type M31
418180 Booklet Finisher SR4160
Finisher SR4140

Provides multi-position stapling and optional hole punching.

Capacity: 3,000 sheets
Paper size: B6–A3, SRA3
Paper weight: 52–300 g/m2
Staple capacity: 50 sheets (A3, B4); 100 sheets (A4, B5) without Z-folding
Staple positions: Top, bottom, 2 staples, top slant
Staple paper weight: 64–80 g/m2
Optional punch unit PU5050 available
Dimensions (W x D x H): 806 x 730 x 980 mm
Weight: 77 kg or less
Power consumption: 100 W

Notes:
Cannot be installed with Finisher SR4150,Booklet Finisher SR4160,Copy Tray Type M42,Punch Unit PU3090 NA,Punch Unit PU3090 EU,Punch Unit PU3090 SC,Mailbox CS4010,Cover Interposer Tray CI4040,Cooling Fan Unit Type M26,Output Jogger Unit Type M25
418183 Finisher SR4140
Multi-Folding Unit FD4020

For creating professional-looking output with a number of folding patterns.

Folding types:
Single-sheet mode
Z-fold, Half-fold, Letter fold-in, Letter fold-out, Double Parallel, Gate-fold
Paper weight: 64–105 g/m2
Multiple-sheet mode
Half-fold, Letter fold-in, Letter fold-out—up to 3 sheets
Paper weight: 64–80 g/m2
Paper size: 
A4, B4, A3 (Z-fold)
B5, A4, B4, A3, SRA3, SRA4 (Half fold)
B5, A4, B4, A3 (Letter-fold, Double parallel-fold, Gate-fold)
Dimensions (W x D x H): 470 x 730 x 980 mm
Weight: 92 kg
Power consumption: 240 W

Notes:
Cannot be installed with Multi-Folding Unit FD4010,Copy Tray Type M42
One of the following must also be selected: Finisher SR4140,Booklet Finisher SR4160,Finisher SR4150
418186 Multi Folding Unit FD4020
Multi-Folding Unit FD4010

For creating professional-looking output with a number of folding patterns.

Folding types:
Single-sheet mode
Z-fold, Half-fold, Letter fold-in, Letter fold-out
Paper weight: 64–105 g/m2
Multiple-sheet mode
Letter fold-in, Letter fold-out—up to 3 sheets
Paper weight: 64–80 g/m2

Paper size: 
A4, B4, A3 (Z-fold)
B5, A4, A4 LEF, B4, A3, SRA3, SRA4 (Half-fold)
A4, A3 (Letter fold-in)
A4, A3, B4 (Letter fold-out)

Dimensions (W x D x H): 209 x 730 x 980 mm
Weight: 45 kg or less
Power consumption: 60 W or less

Notes:
Cannot be installed with Multi-Folding Unit FD4020,Cover Interposer Tray CI4050,Copy Tray Type M42
One of the following must also be selected: Finisher SR4150,Booklet Finisher SR4160,Finisher SR4140
418188 Multi Folding Unit FD4010
Copy Tray Type M42

A basic tray for printed and copied output when no advanced finishing—including stapling, hole punching, folding, or booklet making—is required. Output is delivered face down in a neat stack.

Capacity: 500 sheets
Paper size: A6–13” x 19.2”
Custom size: 90–330.2 mm x 139.7–487.7 mm
Paper weight: 52.3–360 g/m2
Dimensions (W x D x H): 350 x 513 x 192 mm
Weight: 2.2 kg or less

Notes:
Cannot be installed with Finisher SR4150,Booklet Finisher SR4160,Finisher SR4140,Multi-Folding Unit FD4020,Multi-Folding Unit FD4010,Cover Interposer Tray CI4050,Punch Unit PU3090 NA,Punch Unit PU3090 EU,Punch Unit PU3090 SC,Mailbox CS4010,Cover Interposer Tray CI4040,Cooling Fan Unit Type M26,Output Jogger Unit Type M25,Punch Unit PU5050 NA,Punch Unit PU5050 EU,Punch Unit PU5050 SC,Cooling Fan Unit Type M31
418184 Copy Tray Type M42
Punch Unit PU3090 NA

Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 3-hole punching of pages.

Paper size:
2-hole punch
A5 SEF–A3 SEF, HLT–DLT SEF
A5–A4 LEF, HLT LEF, LT LEF
Note: A4 SEF and A5 LEF are not supported with 2 hole punch.
3-hole punch
B4 SEF, A3 SEF, DLT SEF
A4 LEF, B5 LEF, LT LEF
Paper weight: 52–256 g/m2
Weight: 2 kg

Notes:
Cannot be installed with Punch Unit PU3090 EU,Punch Unit PU3090 SC,Finisher SR4140,Copy Tray Type M42,Cover Interposer Tray CI4050,Punch Unit PU5050 NA,Punch Unit PU5050 EU,Punch Unit PU5050 SC,Cooling Fan Unit Type M31
One of the following must also be selected: Booklet Finisher SR4160,Finisher SR4150
Punch Unit PU3090 EU

Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 4-hole punching of pages.

Paper size:
2-hole punch
A5 SEF–A3 SEF, HLT–DLT SEF
A5–A4 LEF, HLT LEF, LT LEF
Note: A4 SEF and A5 LEF are not supported with 2 hole punch.
4-hole punch

B4 SEF, A3 SEF, DLT SEF
A4 LEF, B5 LEF, LT LEF
Paper weight: 52–256 g/m2
Weight: 2 kg

Notes:
Cannot be installed with Punch Unit PU3090 NA,Punch Unit PU3090 SC,Finisher SR4140,Copy Tray Type M42,Cover Interposer Tray CI4050,Punch Unit PU5050 NA,Punch Unit PU5050 EU,Punch Unit PU5050 SC,Cooling Fan Unit Type M31
One of the following must also be selected: Finisher SR4150,Booklet Finisher SR4160
Punch Unit PU3090 SC

Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 4-hole punching of pages.

Paper size:
A5 SEF–A3 SEF, HLT–DLT SEF
A5–A4 LEF, HLT LEF, LT LEF
Paper weight: 52–256 g/m2
Weight: 2 kg

Notes:
Cannot be installed with Punch Unit PU3090 NA,Punch Unit PU3090 EU,Finisher SR4140,Copy Tray Type M42,Cover Interposer Tray CI4050,Punch Unit PU5050 NA,Punch Unit PU5050 EU,Punch Unit PU5050 SC,Cooling Fan Unit Type M31
One of the following must also be selected: Finisher SR4150,Booklet Finisher SR4160
Punch Unit PU5050 NA
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 3-hole punching of pages.
Notes:
By choosing this option the Finisher SR4140 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Punch Unit PU5050 EU,Punch Unit PU5050 SC,Finisher SR4150,Booklet Finisher SR4160,Copy Tray Type M42,Punch Unit PU3090 NA,Punch Unit PU3090 EU,Punch Unit PU3090 SC,Mailbox CS4010,Cover Interposer Tray CI4040,Cooling Fan Unit Type M26,Output Jogger Unit Type M25
Punch Unit PU5050 EU

Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 4-hole punching of pages.

Notes:
By choosing this option the Finisher SR4140 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Punch Unit PU5050 NA,Punch Unit PU5050 SC,Finisher SR4150,Booklet Finisher SR4160,Copy Tray Type M42,Punch Unit PU3090 NA,Punch Unit PU3090 EU,Punch Unit PU3090 SC,Mailbox CS4010,Cover Interposer Tray CI4040,Cooling Fan Unit Type M26,Output Jogger Unit Type M25
Punch Unit PU5050 SC
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 4-hole punching of pages.
Notes:
By choosing this option the Finisher SR4140 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Punch Unit PU5050 EU,Punch Unit PU5050 NA,Finisher SR4150,Booklet Finisher SR4160,Copy Tray Type M42,Punch Unit PU3090 NA,Punch Unit PU3090 EU,Punch Unit PU3090 SC,Mailbox CS4010,Cover Interposer Tray CI4040,Cooling Fan Unit Type M26,Output Jogger Unit Type M25
Mailbox CS4010

Provides individual bins for separate users or jobs. Can be configured with a mainframe or finisher.

Number of bins: 9
Capacity: 100 sheets per bin
Paper size: A5–A3
Paper weight: 60–128 g/m2
Dimensions (W x D x H): 540 x 600 x 660 mm
Weight: 15 kg or less
Power consumption: 48 W or less

Notes:
Cannot be installed with Cover Interposer Tray CI4040,Finisher SR4140,Copy Tray Type M42,Cover Interposer Tray CI4050,Punch Unit PU5050 NA,Punch Unit PU5050 EU,Punch Unit PU5050 SC,Cooling Fan Unit Type M31
One of the following must also be selected: Finisher SR4150,Booklet Finisher SR4160
416633 Mail Box CS4010
Cover Interposer Tray CI4040

Allows pre-printed covers and inserts to be easily fed into the finishing workflow from a single source. Eliminates the need for time-consuming offline manual insertion and reduces the wear and tear on originals.

Note: Supported paper specifications are determined by the attached mainframe.

Capacity: 200 sheets (measured with a paper thickness of 0.12 mm)
Paper size: A5–A3
Paper weight: 64–216 g/m2
Original set position: Centre
Original position (normal feed, saddle stitch): Face up
Dimensions (W x D x H): 500 x 600 x 600 mm
Weight: 12 kg or less
Power consumption: 43 W or less

Notes:
Cannot be installed with Mailbox CS4010,Finisher SR4140,Copy Tray Type M42,Cover Interposer Tray CI4050,Punch Unit PU5050 NA,Punch Unit PU5050 EU,Punch Unit PU5050 SC,Cooling Fan Unit Type M31
One of the following must also be selected: Finisher SR4150,Booklet Finisher SR4160
Cover Interposer Tray CI4040
Cover Interposer Tray CI4050

Allows pre-printed covers and inserts to be easily fed into the finishing workflow from two sources. Eliminates the need for time-consuming offline manual insertion and reduces the wear and tear on originals.

Capacity: 400 sheets (2 trays x 200 sheets)
Paper size: A5–13" x 19.2"
Paper weight: 64–216 g/m2
Original set position: Centre
Original position: Face up–starts printing from top sheet
Dimensions (W x D x H): 540 x 730 x 1,270 mm
Weight: 45 kg or less
Power consumption: 84 W or less

Notes:
By choosing this option the Finisher SR4140 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Multi-Folding Unit FD4010,Finisher SR4150,Booklet Finisher SR4160,Copy Tray Type M42,Punch Unit PU3090 NA,Punch Unit PU3090 EU,Punch Unit PU3090 SC,Mailbox CS4010,Cover Interposer Tray CI4040,Cooling Fan Unit Type M26,Output Jogger Unit Type M25
418189 Cover Interposer Tray CI4050
Cooling Fan Unit Type M26
Installed in a finisher to reduce the occurrence of blocking on jobs printed with high toner coverage.
Notes:
By choosing this option the Output Jogger Unit Type M25 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Finisher SR4140,Copy Tray Type M42,Cover Interposer Tray CI4050,Punch Unit PU5050 NA,Punch Unit PU5050 EU,Punch Unit PU5050 SC,Cooling Fan Unit Type M31
Cooling Fan Unit Type M31
Installed in a finisher to reduce the occurrence of blocking on jobs printed with high toner coverage.
Notes:
By choosing this option the Finisher SR4140 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Finisher SR4150,Booklet Finisher SR4160,Copy Tray Type M42,Punch Unit PU3090 NA,Punch Unit PU3090 EU,Punch Unit PU3090 SC,Mailbox CS4010,Cover Interposer Tray CI4040,Cooling Fan Unit Type M26,Output Jogger Unit Type M25
Output Jogger Unit Type M25

A hardware component for finishers to jog paper output into a tidy position on the output tray, making it easy to collect, sort, and stack large print jobs.

Paper size: B5–SRA3
Shift capacity: 20 sheets
Paper weight: 52–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 143 x 539 x 218 mm
Weight: 2 kg or less
Power consumption: 15 W or less

Notes:
One of the following must also be selected: Finisher SR4150,Booklet Finisher SR4160
Cannot be installed with Finisher SR4140,Copy Tray Type M42,Cover Interposer Tray CI4050,Punch Unit PU5050 NA,Punch Unit PU5050 EU,Punch Unit PU5050 SC,Cooling Fan Unit Type M31
Fax Option Type M42

Enables fax services: 33.6 kbps, approximately 2 second transmission speed, standard JBIG, and standard 320-page memory. 

Includes standard Internet Fax (T.37), LAN fax, IP-Fax (T.38), Fax forwarding to email, and Paperless fax function.

G3 Interface Unit Type M42
Additional G3 line. Up to two units can be installed.
Notes:
By choosing this option the Fax Option Type M42 will be added to the configuration.
Fax Connection Unit Type M42
Enables users to send and receive faxes on a sub-MFP via a fax-enabled main MFP. This option has to be installed in both the main MFP and sub-MFP(s) needing remote fax. Supports max 6 sub-connections.
Notes:
By choosing this option the Fax Option Type M42 will be added to the configuration.
Fax Memory Unit Type M26
64 MB additional memory that increases fax memory to 4,800 pages and fax resolution to 400 x 400 dpi.
Notes:
By choosing this option the Fax Connection Unit Type M42 will be added to the configuration.
PostScript 3 Unit Type M42
Genuine Adobe PostScript 3 printer driver. Recommended for printing more complex colour and PDF files.
Copy Connector M25
Allows two mainframes to be connected for simultaneous copying of the same job.
XPS Direct Print Option Type M42
Allows users to print XPS format directly from the printer, without using an XPS-based driver.
IPDS Unit Type M42
Genuine Intelligent Printer Data Stream unit for use in AS/400 environments. It provides more accurate interpretation of IPDS data, which means less errors and faster file processing than emulations.
File Format Converter Type M19
Allows users to save copy and print jobs stored on the document server to a computer.
OCR Unit Type M13
Scans and creates searchable PDF files from hardcopy originals via Optical Character Recognition. Enables the creation of searchable PDF documents at the MFP.
DataOverwriteSecurity Unit Type M19
Erases the temporary data on the hard disk drive. For customers who require ISO 15408 certification prior to the printer or MFP system being IEEE 2600.1 certified.
Optional Counter Interface Unit Type M12

Used with external third party counting devices for accounting and charge-back purposes.

IEEE 1284 Interface Board Type M19
Allows users of older PC technology to connect to the latest printers and MFPs and access advanced printing features.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19,File Format Converter Type M19,Device Server Option Type M37
IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19
Enables WiFi connectivity and wireless printing.
Notes:
Cannot be installed with File Format Converter Type M19,Device Server Option Type M37,IEEE 1284 Interface Board Type M19
Device Server Option Type M37
An interface board used to add an extra Ethernet port to the device. Once installed, users can connect two Ethernet cables simultaneously—one to the device's Gigabit Ethernet port and one to the Gigabit Ethernet port of USB Device Server Option.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19,IEEE 1284 Interface Board Type M19,File Format Converter Type M19
Unicode Font Package for SAP 1 Licence
Supports multilingual data without restrictions.
Unicode Font Package for SAP 10 Licence
Supports multilingual data without restrictions.
NFC Card Reader Type M42
Ricoh card reader that supports authentication via Near Field Communication (NFC) technology. It can be used with Ricoh devices that are equipped with the 10.1" Smart Operation Panel that have standard authentication embedded. 
Notes:
Cannot be installed with Smart Card Reader Built-in Unit Type M19,External Keyboard Bracket Type M25
Smart Card Reader Built-in Unit Type M19
A plastic card reader cover that conceals the card reader and its cabling. A card reader is not included.
Notes:
Cannot be installed with NFC Card Reader Type M42,External Keyboard Bracket Type M25
External Keyboard Bracket Type M25
Used for attaching an external keyboard to the mainframe.
Notes:
Cannot be installed with NFC Card Reader Type M42,Smart Card Reader Built-in Unit Type M19

Standard inclusions

  • Màn hình điều khiển thông minh 10.1"
  • Khay SPDF 220 tờ
  • Khay song song 2,500 tờ + 2 khay 550 tờ
  • Khay tay 100 tờ
  • PostScript3 mô phỏng
  • 640GB HDD

Current configuration

IM C8000
750 mm x880 mm x1225 mm (W x D x H)
250 kg
Selected Options:
    IM C8000

