Môi trường và sự bền vững

Hướng đến sự bền vững cho tương lai

Ricoh nhận thấy rằng xã hồi bền vững là một phần không thể thiếu của một hành tinh cân bằng (Môi trường), con người (Xã hội) và Lợi ích (Các hoạt động về kinh tế)

Ricoh thành lập Bộ Phận Xúc Tiến Môi Trường vào năm 1976. Sự chuyển đổi này đã biến các hoạt động bảo vệ môi trường trở thành một phần quan trọng trong tất cả các hoạt động của công ty, nhằm mục đích hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh. Ricoh vẫn không ngừng mang lại những giá trị cho khách hàng trong nhiều năm thông qua những sáng kiến của mình, nhưng bây giờ, cùng với sáng kiến này, chúng tôi tạo nên những thay đổi tích cực đối với môi trường.

Mặc dù điều đó được thực hiện thông qua việc cải tiến hiệu quả kinh doanh, nhưng chúng tôi muốn hướng đến sự bền vững trong tất cả hoạt động kinh doanh của mình, bằng cách thực hiện chương trình tái chế đối với máy, mực hoặc hỗ trợ các tổ chức thực hiện các chính sách xanh.

Ricoh Image

Ricoh is taking action against climate change through all corporate activities to materialize the vision of “Fulfilment through Work” with the Spirit of Three Loves (Love your Neighbour, Love your Country, Love your Work), our founding principles.

SDGs is a growing focus and companies that do not respond to them will be eliminated from the market.  At the same time, Ricoh views ESG initiatives as mandatory requirement to realize a sustainable society that will enables us to grow, be a leader in society, offer a best-in-class workplace, and capture future opportunities for our businesses.

ESG is ever changing and I expect all ESG advocates in our region to learn and grow with the current trend. Let our employees embrace lifelong learning and growth with our ESG leadership.

I also sincerely request all our Ricoh employees to oblige to the duties of contributing to the community, solving customer problems, and making the world a better place.

Uesugi Keiichiro, President of Ricoh Asia Pacific Pte, Ltd.