Quan niệm về bền vững

Tận dụng nguồn lực của doanh nghiệp để hiện thực hóa sự bền vững của xã hội

Chúng tôi đang không ngừng tạo nên những sáng kiến phù hợp với thông điệp bền vững của mình nhằm thúc đẩy sự bền vững trong tương lai. Thông điệp truyền tải quyết tâm tạo ra giá trị mới để giải quyết các vấn đề xã hội, hiện thực hóa xã hội bền vững thông qua hoạt động kinh doanh. Tập đoàn Ricoh theo đuổi sự bền vững thông qua Cân Bằng 3Ps - Thịnh vượng (Các hoạt động kinh tế), con người (Xã hội), và hành tinh (Môi trường). Theo đó, chúng tôi nổ lực giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh, củng cố nền tảng hoạt động và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) * được thống nhất bởi cộng đồng quốc tế.

* Mục tiêu phát triển bền vững
Được xác định là mục tiêu ưu tiên hàng đầu và được xác định đến năm 2030 theo thỏa ước với Liên Hiệp Quốc. Công ước này liên quan đến 17 mục đích và 169 mục tiêu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Trang web của tập đoàn Ricoh

SDGs x Hoạt động của Tập Đoàn Ricoh