Theo đuổi xã hội lý tưởng (Ba yếu tố cân bằngTM)

Chúng ta cần phải hành động ngay hôm nay, để giảm thiểu các tác động của môi trường đến từ các hoạt động kinh tế của con người và đảm bảo rằng sự tác động đó không vượt quá khả năng tự phục hồi của trái đất.

Các hoạt động bảo vệ môi trường nhằm mục tiêu giảm thiểu những tác động đến môi trường ở mức mà trái đất có thể tự khôi phục và duy trì tình trạng môi trường trên toàn cầu. Bằng việc xem xét mối quan hệ giữa 3Ps (Hành tinh, con người và sự phát triển) đối các hoạt động môi trường, xã hội và kinh tế, tập đoàn Ricoh đã tạo ra những thay đổi theo thời gian, xác định rõ mục tiêu xã hội mà tập đoàn muốn theo đuổi và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Nổ lực của Tập Đoàn Ricoh để hướng đến xã hội lý tưởng

Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giúp xây dựng xã hội mà ở đó tác động của môi trường luôn được giữ ở cấp độ không vượt quá sự tự phục hồi của trái đất. Để có thể thực hiện được điều này, không chỉ đơn thuần là các hành động bảo vệ môi trường, mà xã hội cần phải có những tầm nhìn và mục tiêu mang tính chất dài hạn thông qua những hành động cụ thể.

Đối với Tập Đoàn Ricoh, chúng tôi xem mục tiêu về môi trường cho năm 2030 và 2050 như một cột mốc quan trọng để đạt được mục tiêu cuối cùng. Chúng tôi cũng đã xác định kế hoạch hành động mỗi ba năm một lần và thúc đẩy quản lý môi trường bền vững.

Để đóng góp vào tương lai của môi trường toàn cầu và của xã hội, tập đoàn Ricoh luôn nổ lực, tập trung vào tầm nhìn dài hạn và mục tiêu rõ ràng.

 

Nổ lực duy trì những tác động đến môi trường trong giới hạn tự phục hồi của môi trường toàn cầu