Môi trường

Hoạt động quản lý môi trường bền vững của Ricoh tập trung vào bốn yếu tố chính: bảo tồn năng lượng và ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu, bảo tồn và tái chế nguồn tài nguyên, ngăn chặn ô nhiễm và bảo tồn sự đa dạng sinh học.

Ba nhân tố đầu tiên nhằm hướng đến việc giảm thiểu tác động của môi trường từ các hoạt động kinh doanh, trong khi nhân tố thứ tư hướng đến việc cải thiện khả năng tự phục hồi của trái đất.Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn nhanh