Vấn Đề Trọng Yếu Đối Với Tập Đoàn Ricoh

Tập đoàn Ricoh hướng đến việc mở rộng thị trường và tạo nên giá trị, nhưng vẫn chú ý đến các vấn đề xã hội. Chúng tôi tự thách thức mình phải giải quyết những vấn đề đó để đạt được mục tiêu phát triển xã hội, song song với sự tăng trưởng của Ricoh. Dựa vào bộ tài liệu mô tả sứ mệnh của Ricoh, kế hoạch trung hạn (MTP), và mong đợi của các bên liên quan, chúng tôi sẽ luôn giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của mình.

 

Bảy vấn đề trọng yếu và SDG

Đối với Tập đoàn Ricoh, một xã hội bền vững lý tưởng là một xã hội theo đuổi Sự cân bằng Ba chữ P—sự cân bằng giữa Thịnh vượng, Con người và Hành tinh. Để tạo ra một xã hội như vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh dựa trên các vấn đề trọng yếu được xác định bằng cách phản ánh Tuyên bố sứ mệnh của Ricoh, Kế hoạch quản lý trung hạn (MTP) và kỳ vọng của các bên liên quan.

Theo MTP thứ 20, Ricoh đã xác định bảy vấn đề trọng yếu trong hai lĩnh vực, “Giải quyết các vấn đề xã hội thông qua kinh doanh” và “Cơ sở hạ tầng quản lý mạnh mẽ”. Đây là những vấn đề ưu tiên toàn cầu phù hợp với 12 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) cụ thể.


Ricoh's Seven Material Issues and SDGs

Phương pháp tiếp cận của Ricoh đối với bảy vấn đề và mục tiêu quan trọng

Gắn với từng vấn đề trọng yếu, Ricoh đặt ra mục tiêu cho năm 2030, bên cạnh đó là tổng cộng 14 mục tiêu ESG. Những mục tiêu này được đặt ra để đẩy nhanh nỗ lực của chúng tôi trong việc đạt được SDG.

Mỗi bộ phận kinh doanh cũng sẽ đặt ra các mục tiêu riêng và phấn đấu hoàn thành chúng. Chúng tôi sẽ liên tục xem xét và cải tiến các mục tiêu, KPI và phương pháp đánh giá đồng thời xem xét các yêu cầu xã hội và chuẩn mực quốc tế. Ý kiến của các bên liên quan (bao gồm cả khách hàng), khu vực xã hội và các chuyên gia cũng sẽ được xem xét trong quá trình đánh giá của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ được phản ánh trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi nhằm tăng cường sự đóng góp của họ cho xã hội. Thông qua các hoạt động này, nhân viên được kỳ vọng sẽ nhận thức rõ hơn về cách công việc của họ được liên kết với SDG, từ đó nâng cao động lực và sự gắn kết của nhân viên.

Ricohs Approach to Seven Material Issues and ESG Targets

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Trang web của tập đoàn Ricoh