Vấn Đề Trọng Yếu Đối Với Tập Đoàn Ricoh

Tập đoàn Ricoh hướng đến việc mở rộng thị trường và tạo nên giá trị, nhưng vẫn chú ý đến các vấn đề xã hội. Chúng tôi tự thách thức mình phải giải quyết những vấn đề đó để đạt được mục tiêu phát triển xã hội, song song với sự tăng trưởng của Ricoh. Dựa vào bộ tài liệu mô tả sứ mệnh của Ricoh, kế hoạch trung hạn (MTP), và mong đợi của các bên liên quan, chúng tôi sẽ luôn giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của mình.

 

Năm vấn đề cốt yếu và SDGs

Đối với Tập Đoàn Ricoh, xã hội bền vững được xây dựng dựa trên ba yếu tố cân bằng - sự cân bằng của sự thịnh vượng, con người và hành tinh - nhằm hướng đến một xã hội lý tưởng. Hình ảnh dưới đây thể hiện năm vấn đề về vật chất và ba yếu tố cân bằng phù hợp với SDGs. Chúng tôi đặt mục tiêu và chỉ số đo lường cụ thể cho từng vấn đề và củng cố các sáng kiến thông qua hoạt động kinh doanh.


MEDI_1_image_1000X500_materiality1_v3

Vấn Đề Trọng Yếu Đối Với Ricoh

  • Trí Thông Minh Sáng Tạo
  • Gia tăng năng suất
  • Tăng cường QOL
  • Xã hội không chất thải Carbon
  • Kinh tế tuần hoàn (Circular economy)

Mục tiêu năm 2030 cho các vấn đề trọng yếu

Tháng 6 năm 2019, Tập đoàn Ricoh đã đặt mục tiêu về 5 vấn đề vật chất phải hoàn thành đến năm 2030. Mục tiêu này được đặt ra thông qua quy trình được tóm tắt dưới đây nhằm mục tiêu thúc đẩy nổ lực đạt được mục tiêu SDGs dựa trên chính sách quản lý cơ bản để giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh. Trong tương lai, mỗi bộ phận kinh doanh của chúng tôi cũng sẽ tự đặt ra các mục tiêu cho mình và hoàn thành chúng, nhằm góp phần đạt được SDGs và sẽ báo cáo theo định kỳ hàng năm. Ngoài ra, căn cứ vào những thay đổi về yêu cầu của xã hội, cũng như các chuẩn mực quốc tế, ý kiến của các bên liên quan, bao gồm khách hàng, các tổ chức xã hội và các chuyên gia, chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét và tinh chỉnh các mục tiêu, KPI, và phương pháp đánh giá của mình. Chúng tôi tin tưởng rằng, các kết quả sàng lọc này sẽ được phản ánh thông qua các hoạt động kinh doanh của chúng tôi nhằm gia tăng giá trị xã hội. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn rằng, từng nhân viên của chúng tôi sẽ có nhận thức rõ ràng hơn về việc đóng góp cho xã hội thông qua công việc của họ, từ đó tạo nên động lực làm việc và gắn kết.

Các hoạt động của Ricoh, nội dung của sự bền vững và mục tiêu 2030

Trong mỗi lĩnh vực liên quan đến sự bền vững của kinh tế, xã hội và môi trường, chúng tôi mục tiêu xã hội: làm rõ các vấn đề thực tế; mục tiêu hướng tới đến 2030. Mục tiêu này tạo nên những tác động tích cực đến môi trường với sự hợp tác của khách hàng và những tổ chức về dịch vụ y tế, giáo dục và cộng đồng sử dụng công nghệ của Ricoh và những tác động đến môi trường trong chuỗi giá trị được tạo nên thông qua hoạt động của bộ phận kinh doanh.

 


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Trang web của tập đoàn Ricoh