Nâng cao chất lượng cuộc sống dựa trên các mục tiêu SDGs dài hạn đến năm 2030

13 Thg10 2021

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Tập đoàn Ricoh đã được đặt ra từ năm 2015 nhằm hướng tới mục tiêu giảm thiểu dấu chân sinh hoc nhằm xây dựng và phát triển một xã hội bền vững.

Không bỏ qua bất kỳ nỗ lực nào, các mục tiêu mới cho năm 2030 đã được tiếp tục được đặt ra với cam kết hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn. Có 2 mục tiêu chính trong kế hoạch dài hạn của chúng tôi: Giải quyết các Vấn đề Xã hội thông qua Kinh doanh và Xây dụng Cơ sở hạ tầng Quản lý Mạnh mẽ.

Để đạt được nỗ lực đầu tiên về Giải quyết các Vấn đề Xã hội Thông qua Kinh doanh - Nâng cao Chất lượng Cuộc sống, Ricoh Việt Nam đã hướng tới các hoạt động cụ thể sau: