Ricoh ủng hộ chiến dịch “Business Ambition for 1.5°C”

02 Thg10 2020

Thúc đẩy các sáng kiến về biến đổi khí hậu với tầm nhìn dài hạn và mục tiêu rõ ràng

TOKYO, Ngày 2 tháng 10 năm 2020 – công ty TNHH Ricoh thông báo rằng họ ủng hộ chiến dịch “Business Ambition for 1.5°C”. Chiến dịch này do Hiệp Ước Toàn Cầu Liên Hợp Quốc đứng đầu, Liên minh kinh doanh We Mean*1, và sáng kiến Thiết lập mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học (SBTi) *2, nhằm mục đích giảm sự gia tăng nhiệt độ do sự nóng lên toàn cầu tới dưới 1.5°C ở giai đoạn tiền công nghiệp và đạt được mục tiêu không còn khí thải nhà kính vào năm 2050. Kêu gọi các công ty đặt mục tiêu giảm thải khí nhà kính dựa trên các bằng chứng khoa học. Hiện tại, khoảng hơn 300 quản lý hàng đầu của công ty đã bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Vào tháng 3 năm nay, Ricoh cập nhật các mục tiêu môi trường do những thay đổi trong xu hướng toàn cầu liên quan đến tình trạng nóng lên toàn cầu bằng cách sửa đổi mục tiêu giảm thải khí nhà kính của công ty từ 30% tới 63% trong năm 2030, so với năm 2015, và được chứng nhận theo tiêu chuẩn mới của sáng kiến SBT về mục tiêu 1.5°C

Sự thay đổi khí hậu là một trong những vấn đề xã hội cấp bách mà chúng ta phải đối mặt. Ricoh sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm năng lượng, tích cực sử dụng năng lượng tái tạo sẵn có và chứng minh khả năng lãnh đạo hướng tới một xã hội không Carbon thông qua việc tham gia tích cực vào các sáng kiến quốc tế

*1 Một liên minh toàn cầu gồm các tổ phức phi lợi nhuận làm việc với các doanh nghiệp có ảnh hướng nhất trên thế giới để hành động trong việc biến đổi khí hậu

*2 SBTi là một sáng kiến của CDP (một tổ chức phi chính phủ tập trung vào việc nghiên cứu thông tin môi trường), Hiệp ước toàn cầu của Liên hiệp quốc, Viện tài nguyên môi trường, và Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên nhằm mục đích cho phép các công ty hàng đầu thiết lập các mục tiêu mong muốn và có ý nghĩa trong việc giảm thiểu khí nhà kính của doanh nghiệp

Thông tin liên quan
Tin tức liên quan