Ricoh xuất bản ấn phẩm ESG năm 2020 của tập đoàn Ricoh

02 Thg10 2020

TOKYO, Ngày 2 tháng 10 năm 2020 – Công ty TNHH Ricoh công bố ấn phẩm ESG năm 2020 của tập đoàn Ricoh, cung cấp thông tin liên quan đến tiêu chuẩn môi trường, xã hội và các giải pháp quản trị.

Ricoh theo đuổi triết lý “Xã hội phát triển bền vững” thông qua 3 yếu tố cân bằng—Thịnh vượng (kinh tế), Con người (xã hội), và Hành tinh (môi trường). Để hiện thực hóa mong muốn hướng đến một xã hội lý tưởng này, Ricoh đã xác định các vấn đề quan trọng trong hai lĩnh vực - “Giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh” và “Cơ sở hạ tầng quản lý mạnh mẽ”, và đặt ra các mục tiêu ESG liên quan thông qua việc kết hợp chúng vào những hoạt động cộng đồng.

Ngoài báo cáo tích hợp và thông tin trên web của công ty, Ricoh đã xuất bản ấn phẩm ESG như là một công cụ truyền thông để truyền đạt tiến độ của việc thực hiện các sáng kiến cho các bên liên quan từ năm 2019. Dựa trên xu hướng toàn cầu hướng tới phát triển xã hội bền vững, hướng dẫn về các thông tin ESG, và chỉ số chuẩn mực quốc tế ESG, Ricoh đã cải tiến nội dung trong báo cáo mới nhất của mình như sau:

  • Dữ liệu cơ bản: Đăng tải các điều chỉnh quan trọng và mục tiêu ESG liên quan đến các vấn đề trọng yếu.
  • Quản trị: thêm hệ thống thù lao cho bộ phận điều hành, rủi ro kinh doanh
  • Môi trường: Tăng cường bảo tồn nguồn tài nguyên và thông tin tái chế gồm chính sách về các sản phẩm làm từ nhựa và lượng nhựa tái chế, và cập nhật thông tin liên quan đến TCFD
  • Xã hội: Mở rộng phạm vi dữ liệu nguồn nhân lực và thêm các thông tin liên quan đa dạng

Ricoh sẽ liên tục cải tiến ấn phẩm ESG để dễ hiểu hơn trong khi tham khảo ý kiến của các bên liên quan và sử dụng nó như một công cụ truyền thông góp phần vào cuộc đối thoại với họ

Ấn phẩm ESG năm 2020 của tập đoàn Ricoh
> https://www.ricoh.com/sustainability/databook