Bộ quy tắc và chính sách môi trường

Là một tập đoàn toàn cầu, chúng tôi luôn luôn đặt ý thức vào việc bảo vệ môi trường. Thêm vào đó, chúng tôi luôn ghi nhận những nổ lực trong việc mở rộng trách nhiệm bảo vệ môi trường, tập trung nỗ lực tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường. Điều đó thực sự có ý nghĩa và tầm quan trọng cũng như hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Hướng Dẫn Hành Động*

  1. Đạt được các mục tiêu ở mức tốt nhất mà vẫn tuân thủ luật pháp và các quy định là điều tất yếu, chúng tôi không chỉ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình đối với môi trường, mà còn đặt ra các mục tiêu đi trước các mục tiêu mà xã hội hiện đang bắt buộc . Thông qua việc đạt được những mục tiêu này, chúng tôi tạo nên các giá trị về mặt kinh tế
  2. Phát triển các sáng kiến về công nghệ môi trường. Chúng tôi sẽ từng bước phát triển và đẩy mạnh các công nghệ môi trường, từ đó tạo nên giá trị cho khách hàng và nhân rộng ứng dụng tạo nên giá trị cho xã hội.
  3. Khuyến khích tất cả nhân viên tham gia vào các hoạt động môi trường, chúng tôi nổ lực tạo nên tác động tích cực đến nhận thức về môi trường. Từ đó khuyến khích họ liên tục thực hiện những cải tiến để ngăn chặn ô nhiễm môi trường, sử dụng năng lượng và các nguồn tài nguyên hiệu quả hơn.
  4. Chú ý đến vòng đời của sản phẩm. Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình đến khách hàng, chúng tôi nổ lực không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến môi trường dù ở bất cứ giai đoạn nào của sản phẩm, từ quá trình thu mua, sản xuất, bán hàng, logistic, sử dụng, tái chế và thải bỏ.
  5. Nâng cao nhận thức của nhân viên về môi trường. Tại Ricoh, chúng tôi mong muốn, ngay từ các nhân viên của mình, có những suy nghĩ đến các vấn đề xã hội và nâng cao hơn nữa nhận thức về môi trường thông qua những hoạt động tự nâng cao nhận thức, những cam kết thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường theo khả năng của từng cá nhân riêng biệt.
  6. Đóng góp cho xã hội. Chúng tôi tham gia đóng góp tạo nên một xã hội phát triển bền vững bằng cách tham gia và hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường.
  7. Tối ưu hóa hoạt động truyền thông với các bên liên quan. Tập đoàn Ricoh sẽ mở rộng hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường với các bên liên quan. Thêm vào đó, chúng đôi sẽ tạo nên giao tiếp trọn vẹn và chủ động hợp tác để tạo nên sự tin cậy với cộng đồng và cam kết bảo vệ môi trường

Dựa trên triết lý quản trị của mình, Ricoh đã thiết lập các nguyên tắc môi trường vào năm 1992. Trong bản nguyên tắc này, chúng tôi nêu rõ những quy định cơ bản và định hướng hành động mà tập đoàn nên tuân thủ để bảo vệ môi trường. Điều này cũng thể hiện cam kết của tập đoàn về việc quản lý môi trường bền vững, từ đó tạo nên những giá trị kinh tế tương ứng.

Trong phiên bản đầu tiên của bản nguyên tắc, chúng tôi đã trình bày rõ ràng về những cam kết của mình đối với các hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn thế giới. Đó được xem là một trong những hoạt động ưu tiên hàng đầu và cam kết sẽ bảo vệ môi trường từ tất cả các khía cạnh, từ việc vận hành kinh doanh đến sản phẩm. Trong các phiên phản tiếp theo*, chúng tôi đã nêu rõ những vấn đề môi trường mang tính chất toàn cầu và những hoạt động bổ trợ, chúng tôi cũng đã bổ sung những ý tưởng về việc quản trị thiên nhiên bền vững, qua đó tạo nên sự tương thích giữa việc bảo vệ môi trường và quản trị kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi cũng mô tả rất rõ những cam kết của mình nhằm hướng đến một xã hội bền vững.

*Nguyên tắc được chỉnh sửa vào năm 1998, 2004, và 2008.

  1. Với vai trò là một tổ chức toàn cầu, bảo vệ môi trường được xem là sứ mệnh hàng đầu. Chúng tôi đặt mục tiêu tham vọng, đó tạo nên làn sóng bảo vệ môi trường trên toàn cầu, từng bước thực hiện chúng theo những yêu cầu của pháp lý.
  2. Chúng tôi sẽ giảm thiểu những tác động môi trường đến từ sản phẩm của mình trong suốt vòng đời sản phẩm, bao gồm việc sản xuất nguyên liệu, phụ tùng, việc sử dụng và tiêu hủy sản phẩm.
  3. Chúng tôi đã và đang không ngừng phát triển những công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường, với mong muốn sản phẩm này được sử dụng rộng rãi ở xã hội, cũng như, thực hiện các hoạt động cải thiện môi trường với sự tham gia của tất cả nhân viên.

Chính sách môi trường của Ricoh Việt Nam

Ricoh Việt Nam được chứng nhận ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường vào năm 2017. Đây là một hệ thống quản lý giúp các chương trình về môi trường được thực hiện một cách có hệ thống, được kế hoạch rõ ràng và lưu trữ lại như một phần của quy định trong văn phòng.

Nhấn vào đây để xem Chính sách môi trường của chúng tôi.

Nhấn vào đây để xem Chứng chỉ ISO 14001-2015