Đường lối Ricoh mới

06 Thg2 2023

Ricoh đã sửa đổi triết lý kinh doanh, Đường lối Ricoh và cập nhật cơ cấu quản lý mới, như một phần trong quá trình triển khai Chiến lược quản lý trung hạn lần thứ 21, và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2023.

Đường lối Ricoh mới định nghĩa lại “Sự tròn đầy và vẹn toàn qua Công việc” là Sứ mệnh và Tầm nhìn mới từ tầm nhìn dài hạn hiện tại cho năm 2036, lễ kỷ niệm một trăm năm của Ricoh. 

Tuyên bố Sứ mệnh và Tầm nhìn sửa đổi như sau: 

 

Tại Ricoh, chúng tôi trao quyền cho các cá nhân, giúp họ tìm thấy Sự tròn đầy và vẹn toàn qua Công việc bằng cách thấu hiểu và thay đổi cách thức làm việc, nhằm khai phóng tiềm năng, thúc đẩy sự sáng tạo và hiện thực hóa một tương lai bền vững.” 

 

Tuyên bố này bao gồm ba yếu tố: Sứ mệnh của Ricoh’s, Tầm nhìn của chúng tôi và những gì Ricoh hình dung là “Sự tròn đầy và vẹn toàn qua Công việc .”

Kể từ khi thành lập vào năm 1936, Ricoh đã hỗ trợ và phát triển cách mỗi công việc được hoàn thành trong xã hội. Một nhân viên có tinh thần nhiệt huyết và cống hiến có thể tìm thấy sự thỏa mãn thông qua công việc, giúp kiến tạo nên những giá trị, và điều này cũng tạo nên những giá trị tương đương cho Khách hàng. 

Việc mở rộng những giá trị như vậy giúp Ricoh tiếp tục góp phần xây dựng một xã hội bền vững, mang đến những kết quả tròn vẹn nhất trong công việc và tăng trưởng kinh tế.

New Ricoh Way RVN

Để biết thêm thông tin cơ bản, vui lòng đọc thông cáo báo chí đính kèm.

 

Sửa đổi trong Đường lối Ricoh và Triết lý Doanh nghiệp